ระบบจองห้องประชุม

สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ตารางการใช้ห้องประชุม